For any computer-related or BIMcloud Server problems, please email Sorted Solution at hello@sortedsol.com when sending in requests.
If the BIMcloud Server is down, send us an email and also call us at 206-316-9990
Thanks!
Tagalog / Filipino

Kung kayo ay nakakaranas ng mga problema sa inyong computer o sa BIM Server, pakisuyong i-email ang Sorted Solution sa hello@sortedsol.com
Kung ang inyong BIMcloud Server ay down o hindi ma-access, siguraduhing mag-submit ng email at tawagan din kami sa aming numero na 206-316-9990
Maraming Salamat!